maxresdefault.jpg
mooc.png
kaart-zoen.jpg
marc_kb.jpg
Laptop and Diary Topview

RAAD VOOR DE NEERLANDISTIEK


Op 6 en 7 maart 2020 vinden de eerste Neerlandistiekdagen in Leiden plaats. Vrijdag 6 maart is een dag voor academici en vakdocenten in de Nederlandse taal en cultuur; zaterdag staat open voor het publiek! Karin Amatmoekrim, De Taalstaat en vele anderen – samen verleggen we de grenzen van de neerlandistiek.


Zie neerlandistiekdagen.nl


De Neerlandistiek is een bloeiende wetenschappelijke discipline met veel en divers onderzoek, dat zowel wetenschappelijke kwaliteit als maatschappelijke impact heeft. Maar juist door die diversiteit ontbreekt het de neerlandistiek aan een landelijke vertegenwoordiging en een zichtbare eenheid. 

Toch heeft die neerlandistische eenheid wel degelijk een legitimering, niet alleen in de inhoudelijke constatering dat het object van onderzoek de Nederlandse taal en literatuur betreft, maar ook en vooral in het schoolvak Nederlands en de universitaire studies. Beide hebben echter behoefte aan een duidelijke inhoudelijke en landelijke vertegenwoordiging van die eenheid, evenals aan een overlegorgaan.

Vanuit deze behoefte is de Raad voor Neerlandistiek opgericht. De raad vertegenwoordigt in eerste instantie de universitaire neerlandistiek, maar meer in zijn algemeenheid de hele neerlandistiek. De raad biedt de mogelijkheid voor neerlandici om in een landelijk samenwerkingsverband om met elkaar te kunnen spreken over de toekomst van ons onderzoek en onderwijs. Hoe ziet de neerlandistiek van de 21ste eeuw eruit? Hoe kun je in een brede bachelor voldoende neerlandistische inhoud krijgen? Wat is de canon van de neerlandistiek? Hoe vergroten we de diversiteit en de hoeveelheid studenten in de universitaire opleidingen neerlandistiek? Wat is het nut en de noodzaak van het publiceren in het Nederlands of het Engels over de neerlandistiek? 


 
DlRwMkCX0AES7b1.jpg

DOELSTELLINGEN

1.     De Raad vertegenwoordigt de (academische) neerlandistiek in de publieke ruimte. In dat kader kan de raad gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan iedereen die uitspraken doet over de neerlandistiek: van minister tot KNAW, en van universiteitsbesturen tot columnisten in landelijke dagbladen.

2.    De Raad bewaakt de inhoud en kwaliteit van het onderwijs in de neerlandistiek, van schoolvak tot universitaire studie. In dat kader adviseert de raad uitvoerende organen en instellingen zoals opleidingen Nederlands, ontwikkelteams rond het schoolvak Nederlands en de landelijke meesterschapsteams.

3.    De Raad is tevens een samenwerkingsverband dat gezamenlijke initiatieven van neerlandici stimuleert, zoals onderwijs en subsidie-aanvragen.

4.    De Raad ontwerpt en onderhoudt een inhoudelijke definitie van de neerlandistiek, met het oog op het uitdragen van de eenheid ervan onder wetenschappers en het grote publiek.

5.    De Raad bewaakt het noodzakelijke volume van de neerlandistiek, in de vorm van de instroom en uitstroom van de universitaire opleidingen, en de leerlingen die al binnen het vo zich nader willen verdiepen in een neerlandistisch onderwerp (profielwerkstuk).

 

LEDEN VAN DE RAAD VOOR DE NEERLANDISTIEK

A Bit of Background

prof. dr. Jacqueline Bel (VU)

prof.dr.Peter-Arno Coppen (Meesterschapsteams Nederlands)
prof.dr.Yra van Dijk (Universiteit Leiden; voorzitter)
prof.dr. Paula Fikkert (Radboud Universiteit)

prof.dr. Kees de Glopper (Rijksuniversiteit Groningen) 

prof.dr. Johan Koppenol (VU)

prof.dr. Marc van Oostendorp (Neerlandistiek)
prof.dr. Judith Rispens (Universiteit van Amsterdam)

prof.dr. Ted Sanders (Universiteit Utrecht)

Prof.dr. Els Stronks (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek)

Checking Text on a Document